zakres działania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
ul. Cyganka 28
 87-800 Włocławek
e-mail: starostwo@powiat.wloclawski.pl
pok. nr 19, 20, 21
tel: 54-230-46-44
fax: 54 - 230 - 46 -71


Naczelnik,  tel. 54 -230 -46 -46,
 
tel.54-230-46-27 (sprawy edukacji, kultury, sportu i spraw społecznych)
tel.54-230-46-39 (sprawy promocji  powiatu i turystyki)

Naczelnik: Monika Leśniewska
 

Wydział  Edukacji i Spraw Społecznych realizuje zadania w zakresie edukacji publicznej, kultury, sportu i turystyki, polityki społecznej, ochrony i promocji zdrowia, współpracy starosty z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nie należące w świetle regulaminu do zakresu zadań innych wydziałów, promocji powiatu oraz spraw społecznych określonych w ust. 2.
Do podstawowego zakresu zadań wydziału należy w szczególności:
 1. realizacja zadań należących do właściwości starosty, określonych w ustawie o systemie informacji oświatowej;
 2. prowadzenie spraw związanych z realizacją przez organy powiatu i starostę zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, a w szczególności dotyczących:
  • zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz innych placówek,
  • zakładania i prowadzenia szkół, których prowadzenie nie należy do zadań własnych, a także publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych,
  • opiniowania pod względem formalnym projektów pierwszych statutów szkół i placówek, prowadzenia zbioru statutów szkół i placówek oraz ich zmian dokonywanych przez rady pedagogiczne, 
  • tworzenia jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek,
  • zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki w szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach prowadzonych przez powiat,
  • ustalania projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
  • sprawowania w imieniu organu prowadzącego nadzoru i kontroli nad działalnością powiatowych szkół i placówek w zakresie wynikającym z tej ustawy dla organu prowadzącego oraz kontroli zgodności z obowiązującym prawem zmian w ich statutach,
  • powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, opiniowania powierzania lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
  • powoływania rad oświatowych i ustalania składu oraz zasad wyboru członków tych rad, a także regulaminu działania rady oświatowej,
  • wydawania zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną z możliwością likwidacji szkoły publicznej, opiniowania likwidacji szkoły lub placówki publicznej z możliwością łączenia szkół różnych typów lub placówek w zespoły,  z możliwością rozwiązania zespołu szkół lub placówek,
  • prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawania decyzji o odmowie wpisu do tej ewidencji, nadawania i cofania szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej, dotowania niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjalno specjalnych oraz innych szkół prowadzonych przez powiat, dotowania niepublicznych placówek i szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkoły publicznej wraz z określaniem szczegółowych zasad udzielania takich dotacji;
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją przez organy powiatu i starostę zadań       wynikających z:
  • ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • z ustawy – Karta Nauczyciela,
  • z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • z ustawy o kinematografii,
  • z ustawy o muzeach i ustawy o bibliotekach,
  • z ustawy o sporcie;
 4. prowadzenie spraw związanych z realizacją przez organy powiatu i starostę zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym w zakresie prowadzenia spraw związanych z przygotowywaniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do zadań własnych powiatu oraz ich realizacją;
 5. prowadzenie i załatwianie spraw związanych z wydawaniem decyzji na sprowadzanie do Polski zwłok i szczątków z obcego państwa oraz prowadzenie innych spraw wynikających dla starosty z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 6. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań starosty wynikających z:
  • ustawy o zbiórkach publicznych,
  • ustawy – Prawo o zgromadzeniach,
  • ustawy – prawo o stowarzyszeniach;
 7. prowadzenie spraw związanych z realizacją przez organy powiatu i starostę zadań wynikających z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej;
 8. koordynowanie działań i prac związanych z realizacją przez organy powiatu i starostę zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 9. prowadzenie spraw związanych z realizacją przez organy powiatu i starostę zadań wynikających z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeniach;
 10. koordynowanie działalności szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie udziału tych jednostek w realizacji zadań wynikających z ustawy Przeciwdziałaniu narkomanii oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 11. organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość oraz uczczenia pamięci ofiar wojen i okresu powojennego; 
 12. prowadzenie i aktualizowanie informacji o bazie turystycznej występującej na terenie powiatu oraz opracowywanie, w formie folderów, katalogów i innych publikacji,  informacji promujących tę  bazę  i walory turystyczne powiatu;
 13. inicjowanie oraz opracowywanie projektów programów promocji powiatu oraz planów konkretnych przedsięwzięć promocyjnych kreujących wizerunek powiatu;
 14. podejmowanie działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców powiatu, polegających na upowszechnieniu wiedzy o powiecie, jego historii, kulturze i współczesności, włączania elementów promocyjnych powiatu do imprez artystycznych, kulturalnych, sportowych i turystycznych przygotowywanych  przez wydział;
 15. utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z samorządami gmin i organizacjami pozarządowymi w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych;
 16. inicjowanie i przygotowywanie, na różnych nośnikach,  wydawnictw promocyjnych i informacyjnych dotyczących powiatu;
 17. promowanie powiatu w sieci internetowej, głównie poprzez bezpośredni udział w tworzeniu i aktualizacji odpowiedniej części strony internetowej  powiatu;
 18. analizowanie wszelkich publikacji, w tym: prasowych, radiowych, telewizyjnych i  internetowych –  związanych ze sferą promocji oraz archiwizowanie tych publikacji;
 19. przygotowywanie udziału powiatu w targach i innych przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym;
 20. prowadzenie korespondencji okolicznościowej starosty związanej z jubileuszami, rocznicami, świętami oraz innymi uroczystościami o charakterze społecznym i kulturalnym;
 21. prowadzenie i rozwijanie, przy zaangażowaniu i udziale naczelników wydziału i samodzielnych stanowisk, działalności informacyjnej o pracy starosty i zarządu;
 22. organizowanie kontaktów starosty i członków zarządu ze środkami masowego przekazu;
 23. wykonywanie innych zadań określonych w regulaminie oraz wynikających dla wydziału z zarządzeń i decyzji starosty.


Wytworzył: Rada Powiatu we Włocławku (21 lutego 2011)
Opublikował: Alicja Złotnikiewicz (2 marca 2011, 09:28:21)

Ostatnia zmiana: Kamil Ściślewski (5 stycznia 2017, 07:36:04)
Zmieniono: zmiana naczelnika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4969

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij