Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Św. Antoniego 49
87-800 Włocławek

Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy - Wiesław Lamparski
telefon: 54 230 46 93
naczelnik.ggn@powiat.wloclawski.pl

Numery telefonów:
54 230-46-80 Centrala/fax
54 230-46-81 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
                54 230-46-88 Gospodarka nieruchomościami,                                                                          
54 230-46-94 ochrona gruntów rolnych
54 230-46-89 Wydawanie wypisów i wyrysów
54 230-46-90 oraz 54 230-46-85 Ewidencja Gruntów i Budynków
54 230-46-86 Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu
email:
podgik@powiat.wloclawski.pl

email: nieruchomosci@powiat.wloclawski.pl

email: ewidencja@powiat.wloclawski.pl

email: koordynacja@powiat.wloclawski.pl

godziny pracy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
poniedziałek , środa , czwartek, piątek - 7.30 - 15.30
wtorek - 8.00 - 16.00                                                            

Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1) zakładanie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
2) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków;
3) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym wydawanie decyzji administracyjnych zatwierdzających klasyfikację;
4) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i wydawanie opinii
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
5) zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
6) współpraca z jednostkami prowadzącymi branżową ewidencję sieci uzbrojenia terenu;
7) przygotowanie wniosków o przyznanie dotacji celowych z Funduszu Gospodarki Zasobem  Geodezyjnym i Kartograficznym;
8) prowadzenie czynności administracyjnych związanych z projektowaniem i zakładaniem osnów szczegółowych;
9) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ochroną znaków  geodezyjnych,  grawimetrycznych i magnetycznych;
10) prowadzenie czynności administracyjnych związanych z zakładaniem mapy zasadniczej,
11) prowadzenie czynności administracyjnych związanych z informatyzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
12) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie        map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
13) nakładanie kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów ustawy Prawo        geodezyjne  i kartograficzne;
14) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu  Państwa;
15) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem darowizn między Skarbem Państwa
 i jednostką samorządu terytorialnego;
16) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego za cenę obniżoną lub nieodpłatnym oddawaniem w użytkowanie wieczyste;
17) prowadzenie spraw związanych z zamianą nieruchomości Skarbu Państwa;
18) prowadzenie spraw związanych ze zrzeczeniem się nieruchomości na rzecz gminy w myśl art. 179 Kodeksu cywilnego;
19) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości Skarbu Państwa jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczanie;
20) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu        Państwa;
21) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lub oddawaniem w użytkowanie wieczyste       nieruchomości Skarbu Państwa  w drodze przetargowej lub bezprzetargowej;
22) prowadzenie spraw związanych z rozwiązywaniem umów o oddanie gruntów Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste stosownie do Kodeksu cywilnego;
23) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o wygaśnięciu ustanowionego trwałego zarządu;
24) ustalanie sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych;
25) naliczanie dodatkowych opłat w razie niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej;
26) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz przy opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego  i trwałego zarządu;
27) prowadzenie spraw związanych z podwyższaniem stawek procentowych opłat rocznych
za nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste
lub w trwały zarząd;
28) prowadzenie spraw związanych z aktualizowaniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu  nieruchomości Skarbu Państwa;
29) wszczynanie postępowania wywłaszczeniowego;
30) składanie w sądzie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej postępowania              wywłaszczeniowego;
31) występowanie o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o wszczęciu postępowania            wywłaszczeniowego jeżeli wywłaszczenie nie doszło do skutku;
32) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o wywłaszczaniu, odszkodowaniu i nadaniu nieruchomości zamiennej;
33) wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej ostatecznej decyzji wywłaszczeniowej,
34) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwolenia na zakładanie
i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń;
służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń
łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych
lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów
i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody;
35) prowadzenie spraw związanych z  udzielaniem zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził
na to zgody;
36) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody;
37) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach
z tytułu zwrotu i terminach zwrotu;
38) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności;
39) sporządzanie map i tabel taksacyjnych na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych wykonanego przez rzeczoznawców majątkowych;
40) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o ustaleniu wartości katastralnej nieruchomości i jej wpisanie w katastrze nieruchomości;
41) prowadzenie spraw związanych z aktualizowaniem wartości katastralnej nieruchomości,
42) regulacja prawna nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych
i prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
43) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej wraz z niezbędną dokumentacją;
44) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na nadanie resztówki;
45) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadanie na własność nieruchomości dzierżawcom i o ustalaniu ceny nabycia;
46) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na nadanie nieruchomości objętej
w posiadanie bez zachowania ustawowego terminu;
47) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nabyciu własności nieruchomości oraz ustalaniu ceny nabycia na rzecz posiadaczy i innych tytułów niż dzierżawca;
48) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o zwolnieniu od obowiązku uiszczania ceny nabycia przez repatriantów;
49) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieodpłatnie Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe;
50) prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem o wygaśnięciu dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
51) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieodpłatnie w drodze decyzji Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesienia
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
52) prowadzenie  spraw  związanych z występowaniem do Agencji Nieruchomości Rolnych
o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych;
53) przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności;
54) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nieodpłatnie na własność działki gruntu
i działek  pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę;
55) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej;
56) prowadzenie spraw związanych z przejęciem nieruchomości lub jej części pozostającej
w zarządzie organów wojskowych uznanej za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa państwa;
57) prowadzenie  spraw  związanych  z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji
o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe,
58) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomości wchodzących w skład mienia powiatu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów wynikających, przede wszystkim, z ustawy o gospodarce nieruchomościami i Kodeksu cywilnego, a także odpowiedniej uchwały rady powiatu w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata wraz
z  przygotowywaniem odpowiednich projektów uchwał rady i zarządu w tych sprawach oraz projektów umów i innych dokumentów;
59) opiniowanie pod względem merytorycznym spraw, w tym wniosków i projektów odpowiednich uchwał organów powiatu przygotowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, dotyczących w szczególności obciążania oraz wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości stanowiących własność powiatu a oddanych
w trwały zarząd jednostkom przez nich kierowanym, z uwzględnieniem w procesie ich opiniowania obowiązujących przepisów wynikających, przede wszystkim, z ustawy
o gospodarce nieruchomościami i Kodeksu cywilnego, a także odpowiedniej uchwały rady powiatu w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata;
60) prowadzenie spraw związanych z:
a) ustalaniem wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe,
w tym odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi wydanych na wniosek właściwego zarządcy drogi,
b) wydawaniem decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy;
61) prowadzenie spraw wynikających dla powiatu z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a dotyczących w szczególności przygotowania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu;
62) określanie warunków wyłączania gruntów z produkcji rolniczej;
63) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz  jej wykorzystania;
64) prowadzenie spraw związanych z nakazywaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją;
65) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na osobę powodującą utratę
lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji;
66) przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych – zgodnie z zasadami obowiązującymi w starostwie;
67) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów  z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie;
68) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie;
69) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
70) udział w dokonywaniu uzgodnień lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie
art. 53 ust. 4 pkt 6 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
71) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wykazu nieruchomości stanowiących  wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie;
72) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;
73) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, w zakresie           odpowiadającym właściwości wydziału;
74) prowadzenie prac związanych z ustalaniem odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne;
75) dokonywanie, przy współudziale z wydziałem właściwym w sprawach finansowych,
 wpisu  na hipotekę należności powiatu i Skarbu Państwa;
76) przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie przesunięcia terminu płatności,
 rozłożenia na raty i umorzenia należności powiatu i Skarbu Państwa, z jednoczesnym
 zawiadomieniem wydziału właściwego w sprawach finansowych;
77) wykonywanie innych zadań określonych w regulaminie oraz wynikających dla wydziału
z zarządzeń i decyzji starosty.Wytworzył: Rada Powiatu (21 lutego 2011)
Opublikował: Urszula Runowska (7 marca 2011, 09:31:18)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Polak (23 marca 2018, 11:28:49)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5005

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij