Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa


Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa
ul. Cyganka 28
 87-800 Włocławek
e-mail: starostwo@powiat.wloclawski.pl
pok. 4, 38, 39, 40, 41, 46, 53.
Naczelnik, tel.
tel. 54-230-46-12,
tel. 54-230-46-14, 54-230-46-15 (sprawy gospodarcze)
tel. 54-230-46-10  (sprawy organizacyjne, socjalne, dot. archiwum zakładowego)
tel. 54-230-46-18, (zarządzanie kryzysowe)
tel. 54-230-46-33, (obsługa zarządu powiatu, informacja publiczna, ochrona danych osobowych)
tel. 54-230-46-34, (informatyk)
e-mail: informatyk@powiat.wloclawski.pl
fax: 54-230-46-71
 
Naczelnik Wydziału: Piotr Krygier
 
Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa, zwany dalej „wydziałem właściwym w sprawach zarządzania i bezpieczeństwa” realizuje zadania w zakresie zapewnienia techniczno-administracyjnej obsługi zarządu powiatu, warunków technicznych i organizacyjnych funkcjonowania starostwa, administrowaniem obiektami starostwa, zadania starosty i organów powiatu w zakresie bezpieczeństwa. Do podstawowego zakresu działania wydziału należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i technicznym przygotowywaniem posiedzeń zarządu wraz z zapewnieniem obsługi jego posiedzeń;
 2. bieżąca weryfikacja wniosków kierowanych na posiedzenia zarządu powiatu w zakresie spełnienia wymogów formalnych; 
 3. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem realizacji uchwał i decyzji zarządu, w tym prowadzenie odpowiedniej korespondencji, rejestrów itp.; 
 4. sporządzanie dla Wydziału Finansowo-Księgowego informacji dotyczących obecności na posiedzeniach zarządu członków zarządu będących radnymi; 
 5. opracowywanie propozycji zmian statutu i regulaminu stosownie do potrzeb,  bieżących zmian w przepisach prawa i inicjatyw zgłaszanych przez inne komórki organizacyjne, projektów regulaminów oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych starosty dotyczących wdrażania statutu i regulaminu, a także spraw organizacyjno – porządkowych, wraz ze sprawowaniem kontroli nad ich wdrażaniem  i realizacją, z wyłączeniem regulaminu pracy i innych wewnętrznych aktów normatywnych starosty dotyczących prawa pracy i spraw pracowniczych; 
 6. prowadzenie, a w zakresie dotyczącym jednostek pomocy społecznej koordynowanie, spraw związanych z organizowaniem wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych powiatu, w tym opracowywanie odpowiednich uchwał organów powiatu; 
 7. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i przekształcaniem jednostek organizacyjnych powiatu z wyłączeniem jednostek tworzonych na podstawie ustawy o systemie oświaty; 
 8. prowadzenie pod nadzorem sekretarza spraw dotyczących Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie: 
  1. spraw organizacyjnych innych niż wymienione w ust. 7 wyłączonych z kompetencji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, 
  2. spraw dotyczących wezwań do usunięcia naruszenia prawa zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi postępowania przed sądami administracyjnymi, 
  3. spraw związanych z powoływaniem powiatowej rady rynku pracy; 
 9. inicjowanie działań i koordynowanie pracami skierowanymi na usprawnienie pracy starostwa i terminowej realizacji jego obowiązków wobec organów powiatu; 
 10. ewidencjonowanie, analizowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych składanych staroście przez osoby do tego zobowiązane, umieszczanie oświadczeń majątkowych na powiatowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz opracowywanie projektów corocznej informacji starosty, o jakiej mowa w ustawie, a także prowadzeniem postępowań związanych z niedochowaniem terminów do składania tych oświadczeń, 
 11. prowadzenie spraw dotyczących ograniczeń i zakazów wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, z wyłączeniem spraw należących do właściwości stanowiska do spraw pracowniczych; 
 12. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem odpowiednich informacji do rejestru korzyści; 
 13. wdrażanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz zapewnienie warunków do bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych przez koordynatora czynności kancelaryjnych; 
 14. prowadzenie rejestru indywidualnych upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez starostę do załatwiania spraw w jego imieniu, a także rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez zarząd; 
 15. prowadzenie rejestru porozumień i umów zawieranych przez powiat i starostę; 
 16. prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów normatywnych starosty; 
 17. prowadzenie spraw związanych z realizacją umów, na podstawie których zlecone są zadania audytora wewnętrznego; 
 18. prowadzenie kontroli dotyczących organizacji i funkcjonowania komórek organizacyjnych, a w szczególności dotyczących ich organizacji i funkcjonowania w kontekście aktualnych regulaminów wewnętrznych i indywidualnych zakresów czynności pracowników, stosowania instrukcji kancelaryjnej, w tym jednolitego rzeczowego wykazu akt, w ramach wszczynanych i prowadzonych spraw; 
 19. realizacja pod nadzorem koordynatorów kontroli zarządczej zadań związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu, przygotowywanie projektów odpowiednich zarządzeń i innych dokumentów w tych sprawach, monitorowanie jego funkcjonowania; 
 20. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i koordynacją działalności kontrolnej w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu; 
 21. prowadzenie książki kontroli, kompletowania dokumentacji pokontrolnej  oraz jej publikowanie na stronie BIP starostwa a także sporządzanie analiz i informacji według odpowiednich zaleceń starosty, sekretarza i organów powiatu; 
 22. prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem; 
 23. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz postępowań wyjaśniających w sprawach skarg i wniosków kierowanych do starosty, a także koordynowanie prac związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków pozostających we właściwości starosty; 
 24. sprawowanie funkcji koordynacyjnych w zakresie załatwiania skarg i wniosków załatwianych przez starostę przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne powiatu, sporządzanie zbiorczych informacji i analiz stosownie do potrzeb starosty, zarządu i rady; 
 25. opracowywanie projektów uchwał organów powiatu dotyczących skarg na działalność podmiotów, o których mowa w art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego; 
 26. publikowanie petycji i materiałów dotyczących ich załatwiania w biuletynie informacji publicznej; 
 27. koordynowanie załatwianiem petycji kierowanych do zarządu powiatu oraz starosty; 
 28. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami, dokształcaniem i doskonaleniem pracowników starostwa; 
 29. prowadzenie Punktu Obsługi Interesanta - zwanego dalej Punktem Obsługi; 
 30. utrzymywanie stałej współpracy z administracją rządową, w szczególności w zakresie dokonywania ocen i analiz funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego, zakresu i stopnia ich finansowania, proponowania zmian w podziale administracyjnym; 
 31. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem Pełnomocnika d.s. wyborów organizowanie i realizowanie pod nadzorem Pełnomocnika d.s. wyborów prac związanych z przygotowywaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu, sejmiku województwa i referendów powiatowych; 
 32. zapewnienie warunków materialno-technicznych do funkcjonowania powiatowej komisji wyborczej; 
 33. utrzymywanie stałej współpracy z  właściwą delegaturą Krajowego Biura Wyborczego; 
 34. prowadzenie i realizacja zadań starosty wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,  a w szczególności dotyczących: 
  1. organizowania i przeprowadzania kwalifikacji na terenie powiatu, 
  2. organizowania zadań mobilizacyjnych związanych z przygotowaniem i rozwijaniem akcji kurierskiej na terenie powiatu, 
  3. obrony cywilnej, 
  4. współdziałania z administracją wojskową w zakresie określonym przepisami prawa; 
 35. prowadzenie  spraw związanych z członkostwem powiatu w Związku Powiatów Polskich w uzgodnionym zakresie z delegatem Powiatu Włocławskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich; 
 36. obsługa organizacyjno-techniczna zadań związanych prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez radców prawnych i adwokatów; 
 37. sporządzanie sprawozdań dotyczących udzielanych porad prawnych w ramach zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej; 
 38. prowadzenie spraw z zakresu edukacji prawnej; 
 39. opracowywanie regulaminu organizacyjnego na czas wojny, a także innych wewnętrznych aktów normatywnych starosty w razie wystąpienia takiej okoliczności oraz wystąpienia innych nadzwyczajnych stanów kryzysowych; 
 40. prowadzenie spraw dotyczących reklamowania żołnierzy rezerwy dotyczących pracowników starostwa i radnych rady powiatu; 
 41. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem ostatniej woli spadkobiercy – testamentu alograficznego; 
 42. wykonywanie zadań komórki organizacyjnej, powołanej do odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania, przechowania tych rzeczy, poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru oraz udzielania wyjaśnień osobom zgłaszającym istnienie ich praw; 
 43. realizacja innych zadań starosty wynikających z przepisów ustawy o rzeczach znalezionych; 
 44. prowadzenie ewidencji i zbioru publikatorów aktów prawnych, a także ewidencji i zbioru aktów  prawa miejscowego w wersji papierowej i elektronicznej oraz  zbioru uchwał rady; 
 45. przygotowywanie projektów organizacyjno-prawnych rozwiązań w zakresie zadań wynikających dla starosty z ustawy o ochronie danych osobowych oraz koordynacja prac związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych i prowadzenie centralnego rejestru zbiorów danych osobowych zgłoszonych do rejestracji do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, o ile zadań tych nie realizuje administrator bezpieczeństwa informacji wyznaczony przez starostę; 
 46. gospodarowania składnikami majątku ruchomego starostwa wchodzącego w skład mienia powiatu z zachowaniem trybu i sposobu określonego przez odpowiednie organy powiatu, w tym jego nabywaniem i zbywaniem; 
 47. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczaniem mienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, jego ewidencjonowaniem, inwentaryzowaniem, rozliczaniem; 
 48. prowadzenie spraw związanych z likwidowaniem szkód oraz prowadzenie postępowań o wypłatę odszkodowań w zakresie mienia stanowiącego wyposażenie starostwa; 
 49. administrowanie budynkami starostwa oraz innymi nieruchomościami i obiektami związanymi z funkcjonowaniem starostwa oraz obsługą interesantów; 
 50. zapewnianie warunków materialno-technicznych dla sprawnego funkcjonowania obiektów starostwa, w tym warunków pracy oraz przebywania osób; 
 51. prowadzenie z udziałem Wydziału Inwestycji i Rozwoju, inwestycji, remontów, bieżącej konserwacji obiektów starostwa; 
 52. dokonywanie zakupów materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia biurowego na potrzeby starostwa; 
 53. prowadzenie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń i części nieruchomości starostwa, pozyskiwaniem nieruchomości na potrzeby zadań starostwa w wyłączeniem spraw dotyczących przenoszenia własności; 
 54. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy z wyłączeniem zadań realizowanych przez osoby wykonujące zadania służby bezpieczeństwa higieny i pracy, o którym mowa w § 13 ust. 12; 
 55. prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową obiektów starostwa, organizowanie szkoleń pracowniczych w tym zakresie; 
 56. wykonywanie obsługi kancelaryjnej w starostwie, w tym prowadzenie sekretariatu starosty; 
 57. prowadzenie punktu kancelaryjnego; 
 58. administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą starostwa; 
 59. prowadzenie punktu potwierdzającego i zarządzającego profilami zaufanymi ePUAP; 
 60. prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz utrzymywanie tablic ogłoszeń urzędowych w starostwie; 
 61. publikowanie ogłoszeń, obwieszczeń oraz innych informacji w prasie zgodnie z odpowiednimi zapotrzebowaniami komórek merytorycznych; 
 62. organizacja i zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i ochrony mienia starostwa, w tym fizycznej ochrony informacji prawnie chronionych, monitoringu wizyjnego i ochrony elektronicznej stosownie do wymagań wynikających z odpowiednich planów i zarządzeń starosty; 
 63. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczaniem informacji wizualnej o starostwie, zabezpieczaniem na potrzeby starostwa i ewidencjonowaniem pieczęci i stempli, tablic informacyjnych, szyldów itp.; 
 64. prowadzenie spraw związanych z zamawianiem pieczęci urzędowych na potrzeby innych jednostek, o ile zamówienia zgodnie z przepisami prawa dokonywane są przez starostę; 
 65. gospodarowanie taborem samochodowym;              
 66. prowadzenie archiwum zakładowego i gospodarowanie jego zasobami zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa; 
 67. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym  funduszu socjalnym i wewnętrznych uregulowań; 
 68. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów z podmiotami prowadzącymi badania lekarskie osób zatrudnionych w starostwie; 
 69. realizacja zadań należących do starosty, a związanych z przygotowaniem starostwa, jego obiektów i terenu do sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń; 
 70. kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na terenie powiatu, wynikających z odpowiednich ustaw, w tym ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy o stanie klęski żywiołowej i innych ustaw; 
 71. opracowywanie planów operacyjnych ochrony przed powodzią; 
 72. organizowanie szkolenia w zakresie obrony cywilnej, zarządzania  kryzysowego i ochrony ludności oraz sprawowanie nadzoru nad szkoleniem prowadzonym w jednostkach samorządowych powiatu;
 73. inicjowanie i koordynowanie prac związanych z utworzeniem oraz funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innych zespołów z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej  przewidzianych w przepisach prawa wraz z prowadzeniem obsługi kancelaryjnej tych podmiotów; 
 74. organizowanie stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy oraz planowanie, bilansowanie i aktualizowanie potrzeb starostwa w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i środki zapewniające ciągłość pracy stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy i stanowisku kierowania; 
 75. koordynacja opracowań planów ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem; 
 76. opiniowanie projektów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej; 
 77. ustalenie wykazu instytucji państwowych, samorządowych przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji funkcjonujących na terenie powiatu przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć  w zakresie obrony cywilnej; 
 78. kontrolowanie i nadzorowanie wykonania zadań obronnych w jednostkach samorządowych powiatu w zakresie wynikającym dla starosty z odpowiednich ustaw; 
 79. realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, organizacji i funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu, a także zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 
 80. realizacja zadań w sprawach zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami, i strażami oraz zadań określonych ustawowo w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu; 
 81. prowadzenie spraw związanych z rozwojem informatyki w starostwie, komputeryzacją obsługi ludności i realizacją innych zadań wynikających w szczególności z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 
 82. zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej, organizowanie okresowych przeglądów, napraw i remontów; 
 83. prowadzenie ewidencji zakupionych pod potrzeby starostwa programów i licencji na użytkowanie programów komputerowych; 
 84. zabezpieczanie i nadzór nad przestrzeganiem praw autorskich w stosunku do programów komputerowych eksploatowanych w starostwie; 
 85. udział w organizowaniu szkoleń wewnętrznych dotyczących obsługi i eksploatacji sprzętu komputerowego; 
 86. udzielanie pomocy i doradztwa przy realizacji przez komórki organizacyjne zadań związanych z wykorzystywaniem podstawowych programów informatycznych; 
 87. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne w zakresie wynikającym z odpowiednich wewnętrznych aktów normatywnych starosty – współdziałanie w tym zakresie z Biurem Rady i Ochrony Informacji, jako komórką wiodącą w realizacji tego zadania; 
 88. udział w pracach realizowanych przez komórkę organizacyjną właściwą w sprawach ochrony informacji niejawnych związanych z zarządzaniem ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, w szczególności z szacowaniem ryzyka; 
 89. utrzymywanie oraz administrowanie, w ramach odpowiednich zarządzeń starosty, internetowego serwisu informacyjnego oraz powiatowej strony Biuletynu Informacji Publicznych, a także wdrażanie i stosowanie, ustalonych w przepisach prawa, standardów zabezpieczeń treści informacji publicznych udostępnianych w biuletynie, w tym zapewnienie warunków technicznych dot. prowadzenia zbioru przepisów prawa miejscowego oraz nadawanie uprawnień użytkownikom zgodnie z wewnętrznymi procedurami; 
 90. prowadzenie spraw związanych z konsekwencjami prawnymi dla członków zarządu wynikającymi  z nie złożenia w terminie oświadczenia majątkowego, oraz naruszenia przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; 
 91. wykonywanie innych zadań określonych w regulaminie oraz wynikających dla wydziału z zarządzeń i decyzji starosty.

Wytworzył: Rada Powiatu (21 lutego 2011)
Opublikował: Piotr Zimny (25 lutego 2011, 11:57:42)

Ostatnia zmiana: Kamil Ściślewski (20 maja 2016, 14:08:40)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4011

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij