Wydział Inwestycji i Rozwoju

Wydział Inwestycji i Rozwoju
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek
e-mail: starostwo@powiat.wloclawski.pl
 
fax: 54 - 230 - 46 -71
tel: 54 - 230 - 46 -45

Naczelnik: Robert Pawłowski

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Rozwoju w szczególności należy:
 1. inicjowanie i prowadzenie prac związanych z planowaniem rozwoju powiatu, jego udziałem w programach finansowych ze środków pozabudżetowych w tym ze środków Unii Europejskiej;
 2. opracowywanie i prowadzenie bazy danych, dotyczącej potrzeb oraz możliwości inwestycyjnych i remontowych powiatu;
 3. opracowywanie projektów programów, strategii i planów rozwojowych powiatu określonych w ustawach, między innymi w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i ustawie o finansach publicznych, a także porozumieniach zawieranych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 4. inicjowanie i prowadzenie działań informacyjnych w zakresie planowanych i realizowanych zadań wynikających ze strategii i programów rozwojowych;
 5. opracowywanie zbiorczych propozycji rzeczowych i finansowych do wieloletnich programów inwestycyjnych powiatu, a także wieloletnich prognoz finansowych;
 6. wyszukiwanie programów finansowych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych związanych ze wspomaganiem rozwoju powiatu i realizacji jego zadań własnych oraz informowanie o nich kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników wydziału w starostwie;
 7. przygotowywanie konkretnych projektów i wniosków o finansowanie i współfinansowanie zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz koordynowanie przygotowywania takich wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników wydziałów w Starostwie w sprawach inwestycyjnych;
 8. prowadzenie, w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu, działalności informacyjnej o możliwościach i warunkach uczestnictwa w inicjatywach i programach finansowanych ze środków pozabudżetowych w tym ze środków Unii Europejskiej;
 9. inicjowanie i prowadzenie, we współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi, prac związanych z przygotowywaniem do realizacji przez powiat inwestycji i remontów, w tym przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie ich projektów i dokumentacji technicznej – w zakresie ustalonym przez zarząd;
 10. realizacja zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw oraz aktów wykonawczych do ustawy;
 11. prowadzenie kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych samodzielnie przez jednostki organizacyjne powiatu oraz inne komórki organizacyjne w starostwie w zakresie przestrzegania obowiązujących procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznych aktów normatywnych;
 12. monitorowanie realizacji budżetu powiatu w części dotyczącej finansowania realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz prowadzenie sprawozdawczości rzeczowo – finansowej w tym zakresie;
 13. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zastrzeżonych do właściwości zarządu, w tym dotyczących udziału powiatu w projektach finansowanych z funduszy europejskich – w zakresie ustalonym przez zarząd;
 14. przygotowywanie w porozumieniu z merytorycznymi wydziałami i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi świadczone na rzecz starostwa;
 15. sporządzanie analiz, informacji i opracowań dotyczących działalności inwestycyjnej i remontowej powiatu oraz stosowania i przestrzegania zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 16. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z udziałem powiatu w programach i innych przedsięwzięciach dotyczących wdrażania modelu partnerstwa lokalnego;
 17. podejmowanie działań w zakresie współpracy zewnętrznej starostwa z administracją państwową, samorządową, samorządem gospodarczym, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, związkami, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, w celu rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu;
 18. przygotowywanie warunków i realizacja przedsięwzięć publiczno – prywatnych z udziałem powiatu;
 19. inicjowanie działań zmierzających do pozyskania przez powiat nowych inwestorów, oraz koordynacja działaniami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia warunków do rozwoju gospodarczego przedsiębiorstw we współpracy z gminami;
 20. nadzorowanie prac związanych z przygotowywaniem przez Powiatowy Zarząd Dróg, dalej określany skrótem „PZD”, projektów i planów w zakresie budowy i remontu dróg powiatowych;
 21. nadzorowanie, w imieniu zarządcy dróg powiatowych – zarządu powiatu, prac związanych z organizowaniem i wykonywaniem przez PZD procesu realizacji inwestycji i remontów, w tym prowadzenia bieżącej kontroli jakości i terminowości wykonywanych prac oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną i zawartą umową, a także udział w końcowych odbiorach realizowanych zadań;
 22. sprawowanie w imieniu zarządcy dróg powiatowych - zarządu powiatu, bieżącego nadzoru nad realizacją przez PZD innych zadań statutowych, niż te określone w pkt 21, w tym związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych;
 23. nadzorowanie prac związanych z regulowaniem przez zarząd dróg spraw majątkowych nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe;
 24. nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem spraw dotyczących wykupu nieruchomości gruntowych pod potrzeby dróg powiatowych;
 25. prowadzenie spraw związanych ze zbiorowym ubezpieczaniem majątku powiatu;
 26. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 27. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem przez powiat porozumień w sprawach powierzania zadań powiatu do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz przyjmowaniem do realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzanych przez województwo;
 28. wykonywanie innych zadań określonych w regulaminie oraz wynikających dla wydziału z zarządzeń i decyzji starosty.

Wytworzył: Rada Powiatu (1 sierpnia 2014)
Opublikował: Kamil Ściślewski (4 sierpnia 2014, 15:02:40)

Ostatnia zmiana: Kamil Ściślewski (5 stycznia 2017, 07:37:46)
Zmieniono: zmiana naczelnika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1689

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij