Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek
tel. 54 230-46-00e-mail: starostwo[at]powiat[dot]wloclawski[dot]pl

 

Audytor wewnętrzny realizuje zadania związane z wykonywaniem audytu
wewnętrznego, określone w ustawie o finansach publicznych, dotyczące w szczególności:
1) opracowywanie, w porozumieniu ze starostą, rocznych planów audytu wewnętrznego zawierających w szczególności:
a) analizę obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia w budżecie powiatu środków publicznych i dysponowania nimi,
b) tematy audytu wewnętrznego,
c) planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem w kolejnych latach;
2) prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie ze sposobem i trybem określonym w przepisach prawa;
3) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu i przekazywanie ich staroście;
4) terminowe przedstawianie staroście, do końca marca każdego roku, sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.
5) wykonywanie innych zadań określonych w regulaminie oraz wynikających z zarządzeń i decyzji starosty.

Informacje

Rejestr zmian