Regulamin pracy dyrektora

Dyrektor  kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
1.      Dyrektor Zespołu Szkół w szczególności:
a)     sprawuje nadzór pedagogiczny,
b)     realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
c)      uchyla uchwały rady pedagogicznej sprzeczne z prawem oświatowym i przekazuje organowi prowadzącemu,
d)     realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący i nadzorujący,
e)     tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
f)        odpowiada za prowadzenie dokumentacji szkolnej,
g)     dysponuje środkami, określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
h)      wykonuje inne zadania, wynikające z przepisów szczegółowych,
i)        współdziała ze szkołami oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
j)        jest odpowiedzialny za sprawną organizację i poziom wymagań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
k)      przedstawia plan finansowy szkoły do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną, dysponuje środkami finansowymi i składa sprawozdania z działalności finansowej,
 
Zadania dyrektora Zespołu Szkół:
a)     dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy,
b)     sprawuje kontrole udziela niezbędnego instruktażu i pomocy podległym pracownikom,
c)      kieruje pracą rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
d)     decydowanie o profilu kształcenia w zawodach i specjalnościach po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
e)     ponoszenie odpowiedzialności za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania oraz wydawania uczniom dokumentów zgodnych z prowadzoną przez szkołę dokumentacją,
f)        odpowiada za organizację i przebieg praktyk zawodowych,
g)     dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,
h)      dokonuje oceny pracy nauczycieli,
i)        dokonuje oceny dorobku zawodowego,
j)        przydziela zgodnie z obowiązkami przepisami godziny dydaktyczne, zajęcia pozalekcyjne i ponadwymiarowe, stałe prace i zajęcia związane bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego,
k)      ustala staż pracy i poziom wykształcenia pracowników dla potrzeb płacowych,
l)        odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów maturalnych,
m)   analizuje wyniki egzaminów oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalające w tym zakresie,
n)      wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,
o)     wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,
p)     gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania  oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczyciel,
q)     we współdziałaniu z radą pedagogiczną, opracowuje i wdraża wewnątrzszkolny system zapewniania jakości.
 
 
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje o:
a)     powoływaniu na funkcje kierownicze w szkole po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego,
b)     zakresie  czynności i kompetencjach poszczególnych pracowników szkoły,
c)      zatrudnieniu i zwalnianiu  nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
d)     przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
e)     występowaniu z wnioskiem po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 
Kompetencje dyrektora:
 
a)     skreślenie ucznia z listy uczniów w przypadku określonym w Statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego
b)     wyrażenie zgody na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje uczniowskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza ,
c)      powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego i klasyfikacyjnego,
d)     po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia zezwala na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela-opiekuna. Odmowa następuje w drodze decyzji.
 
Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, związkami zawodowymi,  samorządem uczniowskim zapewniając bieżącą wymianę informacji pomiędzy nimi o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach poprzez: Ø      udział w posiedzeniach wymienionych organów,
Ø      pisemną korespondencję w razie potrzeby,
Ø      wydawanie zarządzeń i informacja o nich poprzez księgę zarządzeń dyrektora,
Ø      informowanie na tablicy ogłoszeń.
 
Dyrektor szkoły może w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny zmienić lub wprowadzić nowe zawody lub profile kształcenia zawodowego, w których kształci szkoła.
 
Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.


Wytworzył: Marek Kaźmierski (16 grudnia 2011)
Opublikował: Marek Kaźmierski (17 grudnia 2011, 22:51:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1846

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij