Regulamin pracy nauczyciela

1.      Nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie ma obowiązek:
 
a)     z pełną odpowiedzialnością dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
b)     realizowania programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły, ustalone w programach i planie szkoły,
c)      wspierać swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów ich zdolności i zainteresowania,
d)     wzbogacać własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej oraz wnioskować do dyrektora szkoły o jego modernizację lub udoskonalenie,
e)     udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o potrzeby uczniów,
f)        być bezstronnym i obiektywnym w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwym w traktowaniu wszystkich wychowanków,
g)     informować rodziców oraz wychowawcę klasy, a także radę pedagogiczną o wynikach w nauce i zachowaniu swoich uczniów,
h)      brać udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole jak również przez instytucje szkołę,
i)        prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z przepisami,
j)        informować uczniów i ich rodziców o przewidywanych stopniach śródrocznych na tydzień przed klasyfikacją, natomiast o przewidywanych dla uczniów rocznych stopniach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej (w formie pisemnej),
k)      posiadać aktualny plan wynikowy /rozkład materiału nauczania/ dla danej klasy, w której prowadzi zajęcia,
l)        udzielać instruktażu młodym nauczycielom, powierzonym pod opiekę przez dyrektora szkoły,
m)   młody nauczyciel (do trzeciego roku pracy włącznie) ma obowiązek przygotowania się na piśmie do każdej lekcji (zajęcia),
n)      na początku każdego roku szkolnego ma obowiązek informować uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych.
 
2.           Uprawnienia nauczyciela:
 
a)     decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych podręczników i środków dydaktycznych (zatwierdzonych przez MEN) w nauczaniu swego przedmiotu,
b)     jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół- decyduje o treści programu koła lub zespołu,
c)      decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej (okresowej) i rocznej postępów swoich uczniów,
d)     ma prawo współdecydować o ocenie z zachowania swoich uczniów,
e)     ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulowanych dla swoich uczniów,
f)        korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 
4.      Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za:
 
a)     poziom wyników dydaktyczno- wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosowanie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał,
b)     stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.
 
Służbowo przed władzami szkoły ewentualnie cywilnie lub karnie za:
 
a)     tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,
b)     nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,
c)      zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
 
Służbowo i karnie za:
 
a)     naruszanie tajemnicy służbowej,
b)     brak aktualnej książeczki zdrowia.
 
5.Wnioskownia w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
6. Dodatkowych świadczeń wynikłych z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela oraz Ustawy o zakładowym funduszu Świadczeń socjalnych.


Wytworzył: Marek Kaźmierski (16 grudnia 2011)
Opublikował: Marek Kaźmierski (17 grudnia 2011, 22:56:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2060

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij