Kontrole przeprowadzone w DPS w 2009 roku

1.W dniu 03.02.2009r. - zespół kontrolny powołany przez Starostę Włocławskiego kontrolował gospodarkę materiałową w DPS - nie stwierdzono uchybień.

2.W dniach 13.02.2009r. i 26.02.2009r. odbyła się kontrola kompleksowa  w zakresie Nadzoru nad Higieną Komunalną, Nadzoru nad Higieną Pracy, Nadzoru nad Żywnością i Żywieniem przeprowadzona przez przedstawicieli Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej  we Włocławku  - nie stwierdzono uchybień i nie wydano zaleceń.

3.W dniu 23.04.2009r.  kontrolę przestrzegania przepisów rozdziału 6 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. -prawo budowlane w użytkowanym budynku głównym mieszkalnym DPS przeprowadzili inspektorzy Powiatowego Nadzoru Budowlanego we Włocławku - wynik kontroli pozytywny.

4.W dniach  04.05.2009r. i 12.05.2009r.odbyła się kontrola okresowa Wydziału Kontroli Płatników Składek Inspektoratu ZUS we Włocławku w zakresie prawidłowości naliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  - nie stwierdzono uchybień w /w zakresie.

5.W dniu 29.09.2009r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku przeprowadziło kontrolę działalności Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego w DPS - nie wydano zaleceń.

6.W dniu 19.10.2009r. odbyła się kontrola Sędziego Sądu Rodzinnego we Włocławku w zakresie przestrzegania praw osób z chorobą psychiczną zamieszkujących w DPS - nie stwierdzono żadnych uchybień w tym zakresie.

7.W dniach 30.11, 1.12 i 3.12.2009 roku z polecenia Starosty Włocławskiego przeprowadzono okresową kontrolę wydatków budżetowych w DPS - wynik kontroli pozytywny.

Kontrole przeprowadzone w DPS w 2010 roku
 
1. 1 lipca 2010r. odbyła się kontrola przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy z upoważnienia  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w zakresie utrzymania czystości i porządku w obiekcie, stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego, postępowania z odpadami, postępowania
z bielizną oraz kontrola prowadzonej dokumentacji z zakresu GHP/GMP i systemu HACCP – nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, nie wydano również doraźnych zaleceń.
 
2.18 października 2010r. odbyła się kontrola Sędziego Sądu Rodzinnego we Włocławku  w zakresie legalności przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi – nie stwierdzono żadnych uchybień w tym zakresie.
 
3.17 listopada  2010r. przeprowadzona została kontrola przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku – zakres kontroli obejmował opłaty za pobyt mieszkańców w DPS - bez zaleceń, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Kontrole przeprowadzone w DPS w 2011 roku
 
1. W dniach 26–28 września  2011r. odbyła się kontrola problemowa w ramach nadzoru Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przeprowadzona przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Kontrola  w zakresie oceny standardu obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez dom pomocy społecznej,  kwalifikacji zatrudnionych pracowników i wskaźnika zatrudnienia –wykazała, iż zakres usług w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie w obszarze świadczonych usług bytowych ( zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia, utrzymania czystości) usług opiekuńczych polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych oraz usług wspomagających polegających m.in. na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców –odpowiada wymogom standardu.
 Specyfika Domu o małej liczbie osób w nim zamieszkujących sprawia, że zakres usług świadczony jest w oparciu o indywidualne potrzeby Mieszkańców Domu.
 
2. 29 września 2011 r. przeprowadzona została kontrola przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.
Przedmiotem kontroli była ocena realizacji w 2010 roku standardu w zakresie usług wspomagających – zakres kontroli obejmował terapię zajęciową, podnoszenie sprawności
 i aktywizowanie mieszkańców, zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych mieszkańców, samorząd mieszkańców Domu, kontakty z rodziną i społecznością lokalną, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, finansowanie mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostęp do informacji o tych prawach, skargi i wnioski mieszkańców – wynik kontroli pozytywny, bez zaleceń.
 
3.  24 października 2011r. odbyła się kontrola Sędziego Sądu Rodzinnego we Włocławku 
w zakresie legalności przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi – nie stwierdzono żadnych uchybień w tym zakresie.

Kontrole przeprowadzone w DPS w  2012 roku
 
1. W okresie od 14 maja do 31 maja 2012 roku przez podinspektora ds. kontroli finansowej Starostwa Powiatowego we Włocławku została przeprowadzona kontrola kompleksowa gospodarki finansowej jednostki.
Zakres kontroli obejmował:
- rachunkowość jednostki
- gospodarkę kasową
- dochody
- wydatki
- inwentaryzację
- ZFŚS
- prawo zamówień publicznych
 w  okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2012 roku
 
Ustalono, że jednostka prowadziła wszystkie wymagane przepisami prawa urządzenia księgowe. Nie wniesiono uwag do stanu i kompletności tych urządzeń.
Nie stwierdzono uchybień w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej.
Nie stwierdzono uchybień w zakresie realizacji dochodów budżetowych.
Jednostka nie przekroczyła ustalonego i zatwierdzonego planu wydatków, wystąpiła jedynie nieprawidłowość polegająca na niewłaściwym zakwalifikowaniu wydatku na zakup znaczków pocztowych.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wynagrodzeń pracowników.
Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i zaliczki na podatek dochodowy
były odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nie stwierdzono uchybień w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji.
Nie stwierdzono uchybień w zakresie naliczania odpisu na ZFŚS.
Nie stwierdzono uchybień w zakresie realizacji prawa zamówień publicznych.
 
2. W dniach 22-23 maja 2012 roku przez podinspektora ds. organizacji i nadzoru Starostwa Powiatowego we Włocławku została przeprowadzona kontrola w zakresie kontroli zarządczej
w jednostkach sektora finansów publicznych.
Kontrolą objęto:
-środowisko wewnętrzne, w tym zasady etyczne dla pracowników, kompetencje zawodowe,    strukturę organizacyjną i delegowanie uprawnień,
-cele i zarządzanie ryzykiem, w szczególności: misję, cele i zadania, identyfikację i analizę ryzyka,
- informację i komunikację
- mechanizmy kontroli w tym nadzór, ciągłość działalności i ochronę zasobów
oraz mechanizmy kontroli systemów informatycznych
- instytucjonalną kontrolę zarządczą, audyt wewnętrzny i ocenę systemu kontroli
- kontrolę zewnętrzną
- monitorowanie i ocenę systemu
 
Nie wniesiono zastrzeżeń do funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w DPS,
w  sprawozdaniu z kontroli stwierdzono, że dyrektor Domu na bieżąco monitoruje system kontroli zarządczej i dokonuje analizy, czy system działa skutecznie.

3.W dniu 20 września 2012 roku została przeprowadzona przez Sędziego Sądu Rejonowego
we Włocławku kontrola w zakresie przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w DPS.
Lustracją objęto:
- legalność przyjmowania i przebywania w DPS osób z zaburzeniami psychicznymi,
- warunki bytowe mieszkańców,
-  przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi,
- działalność DPS w zakresie współpracy z Sądami i kuratorami sprawującymi nadzór
   nad w/w osobami,
-  współdziałanie placówki z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi,
-  prawidłowość i terminowość w załatwianiu skarg i wniosków.
 
W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia prawa czy legalności przyjmowania
lub przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi mieszkających w DPS w Rzeżewie.
 
4. W dniu 27 września 2012 roku przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Włocławku została przeprowadzona kontrola w zakresie realizacji standardu usług bytowych.
 Zakres kontroli obejmował zapewnienie:
- miejsca zamieszkania,
- wyżywienia,
- odzieży i obuwia,
- utrzymania czystości.
 
Nie stwierdzono uchybień w wykonaniu zadania dotyczącego realizacji standardu w zakresie usług bytowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

5. W dniu 8 listopada  2012r.  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę w zakresie:
I  Oceny stanu sanitarno-higienicznego zakładu żywienia zbiorowego, dokumentacji dotyczącej GHP/GMP oraz systemu HACCP
Stan sanitarno –higieniczny kuchni i zaplecza nie budził zastrzeżeń, jadłospis nie budził zastrzeżeń, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dokumentacji HACCP.
II  Oceny działań zapobiegawczych w zakresie narażenia pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz fizycznych, oceny warunków pracy pracowników DPS.
Stwierdzono braki  w zakresie szczegółowości oceny czynników chemicznych w dokumentacji oceny ryzyka, aktualności  kart charakterystyki niektórych substancji chemicznych, oceny warunków pracy na stanowiskach obsługi monitorów, braku fartuchów jednorazowych, braku stałej osłony prysznica. Nieprawidłowości usunięto bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli. Wydano decyzję nakazującą zapewnienie pracownikom kuchni oraz pracownikom działu opiekuńczego odpowiednich warunków przechowywania odzieży własnej i roboczej, zapewnienie jadalni dla pracowników, zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach biurowych, przeprowadzenia aktualnych badań i pomiaru hałasu dla urządzeń w pralni i kuchni oraz zapewnienie w toalecie budynku administracyjnego i w kuchni odpowiedniego osobnego  pomieszczenia izolującego wyposażonego w umywalkę.Decyzja została wykonana, o czym powiadomiono organ kontrolny.
III Utrzymania czystości i porządku w obiekcie, postępowania z odpadami medycznymi
i komunalnymi, postępowania z bielizną, sprawdzono przestrzeganie zapisów ustawy
o ochronie zdrowia przed następstwami używania wyrobów tytoniowych
Stwierdzono:
Stan sanitarno-porządkowy nie budził zastrzeżeń, teren wokół obiektu był czysto utrzymany, jest przestrzegany zakaz palenia poza miejscem do tego wyznaczonym, obiekt jest właściwie oznakowany.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
Kontrole przeprowadzone w DPS w  2013 roku
 
1.W dniu 8 sierpnia  2013 roku kontrolę  przeprowadzili pracownicy PCPR we Włocławku.
Przedmiotem  kontroli była  prawidłowość zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i papierów wartościowych.
Zakres kontroli obejmował: instrukcję w sprawie depozytów i przedmiotów wartościowych
i dokumentację mieszkańców.
 
Nie stwierdzono uchybień w zakresie dotyczącym prawidłowego zapewnienia mieszkańcom bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i papierów wartościowych.
 
2. W dniu 4 października  2013 roku odbyła się  kontrola Sędziego Sądu Rodzinnego
z Sądu Rejonowego we Włocławku.
Kontrola objęła legalność przyjęcia i przebywania w DPS osób z zaburzeniami psychicznymi,
a w szczególności: warunki bytowe mieszkańców, badanie prawidłowości dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia do placówki i przebywania w niej osób z zaburzeniami psychicznymi, dokumentację dotyczącą stosowania przymusu bezpośredniego, współdziałanie  placówki z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi,
badanie prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków osób z zaburzeniami psychicznymi przebywającymi w placówce,
kontakt bezpośredni z przebywającymi w placówce.
 
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszenia prawa czy legalności przyjmowania lub przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi mieszkających w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie. Nie wydano zaleceń.
 
3. W dniu 2 grudnia 2013 roku kontrolę przeprowadziła  Komisja Rewizyjna Rady Powiatu
we Włocławku.
Przedmiotem kontroli była analiza funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie,
a w szczególności:
Analiza wartości majątku – wizja lokalna,
Wewnętrzne akty prawne regulujące działalność DPS,
Zasady odpłatności za pobyt w DPS, analiza średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, analiza podstawy wyliczenia stawki żywieniowej za 2012 i 2013 rok,
Wykonanie budżetu jednostki za 2012 r. i 10 miesięcy 2013 roku, w tym:
a/ dochodów – wielkość i źródła pochodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem opłat wnoszonych przez mieszkańców,
b/ wydatków:,
Stan i struktura zatrudnienia w jednostce za 2012  i 2013 rok.
 
Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu DPS w kontrolowanym zakresie. 

Kontrole przeprowadzone w DPS w Rzeżewie w 2018 roku
 
07.03.2018r. WSSE w Bydgoszczy- kontrola sanitarna w zakresie higieny komunalnej pomieszczeń i obiektów – bez zastrzeżeń
 
07.03.2018r. WSSE w Bydgoszczy – kontrola środowiska pracy. Stwierdzono drobne uchybienia, polegające na:
- braku wentylacji w pomieszczeniu jadalni personelu opiekuńczego oraz w archiwum
- braku uchwytu do ręczników jednorazowych w jadalni kucharek
- braku dopływu ciepłej wody w pomieszczeniu socjalnym pracownika pralni
- uszkodzeniu jarzeniówki w korytarzu pralni
- braku środków ochrony indywidualnej dla pracownika obsługującego archiwum.
Wydano zalecenia/decyzję – protokół nr 27/NHP/18
 
28.05.2018 r. WSSE w Bydgoszczy – kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych – przyjęto b/zastrzeżeń
 
09.11.2018r. Sędzia Sądu Rejonowego we Włocławku- kontrola legalności przyjęcia i przebywania w dps osób z zaburzeniami psychicznymi. Sprawozdanie z kontroli – nie stwierdzono naruszenia prawa.
 
14.12.2018r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku - kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych- kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji z dnia 15.07.2015 roku                 w sprawie poszerzenia drogi pożarowej – wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym bez uwag i zastrzeżeń.  

Wytworzył: dyrektor Jolanta Wiktorska (15 marca 2010)
Opublikował: Anna Miłkowska (15 marca 2010, 09:20:23)

Ostatnia zmiana: Anna Miłkowska (17 maja 2019, 11:30:24)
Zmieniono: dodano kontrole

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3866

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij