Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
w trybie przetargu nieograniczonego
 o wartości szacunkowej do 60.000euro

Znak sprawy: ZP 1/2005

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, Rzeżewo 65, 87-840 Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, tel. 054 284 27 26, tel/fax  054 284 27 36

2.OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Wybór Wykonawcy niniejszego zamówienia zostanie dokonany w oparciu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, art.10 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

3.SPOSÓB  UZYSKANIA  DOKUMENTACJI  PRZETARGOWEJ

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  - można odbierać osobiście w siedzibie Zamawiającego w  budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie lub   otrzymać przesyłką pocztową.
Dokumentacja przetargowa jest udostępniana bezpłatnie.

4.OPIS PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  dźwigu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Parametry dźwigu:

1) Typ dźwigu - zewnętrzny, dla osób niepełnosprawnych
2) Udźwig -  400 kg lub 4 osoby + wózek
3) Prędkość - 0,15 m/s
4) Max wysokość podnoszenia - 7 m
5) Ilość przystanków - 3
6) Ilość dojść - 3
7) Powierzchnia platformy - 1500 x 1000
8) Szyb - konstrukcja samonośna
  a) max wysokość - 9,30m
  b) powierzchnia - 1600m x1400
  c) rodzaj materiału - panele aluminiowe 9 szt., malowane na kolor szary ( z wewnętrzną warstwą izolacyjną)
       oraz profile przeszklone- 9 szt. ( szkło wzmocnione hartowane)
  d) drzwi szybowe - przeszklone w ramach aluminiowych, wychylne - 3 szt.
9) Maszynownia - w obudowie dźwigu
10) Napęd - elektryczny
11) Zasilanie - 380V, 3 fazy, napięcie sterowania 24 V
12) Lokalizacja dźwigu - na zewnątrz budynku pomiędzy  2 istniejącymi ścianami zewnętrznymi przy awaryjnej klatce schodowej, w sąsiedztwie pomieszczeń zaplecza kuchni i klatki schodowej.

Obowiązki Wykonawcy oraz warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany - do dnia 30 grudnia 2005 roku.

7.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA ICH OCENY

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać następujące warunki:

7.1.złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten musi spełnić każdy Wykonawca.
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożenie w ofercie oświadczenia jak wyżej.

7.2.spełniają warunki, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych, tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
a) posiadają stosowny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru określający możliwość wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. Potwierdzeniem  spełnienia warunku będzie złożenie w ofercie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru, z którego to dokumentu będzie wynikać, że Wykonawca ma prawo do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  w SIWZ.

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie  złożenie w ofercie oświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie  złożenie w ofercie oświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożenie  w ofercie dokumentów, o których mowa w pkt. 9 SIWZ.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki zawarte w pkt 7.2.  musi spełnić każdy Wykonawca.

7.3.spełniają warunki dodatkowe:
1) wykażą co najmniej trzy dostawy wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat, odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. dźwigu dla osób niepełnosprawnych wraz ze stosownymi referencjami ze strony odbiorców
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożenie w ofercie wykazu dostaw wraz z referencjami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

2) wykonają przedmiot zamówienia w terminie  do 30 grudnia 2005 roku
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożenie w ofercie oświadczenia w zakresie jak wyżej.
3) spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena - 100%

10.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

OFERTY należy składać  do godz.10.00  17 października 2005 roku w siedzibie Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie w budynku administracyjnym pokój nr 5.

11.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca, który złoży ofertę pozostanie nią związany przez okres do 16 listopada 2005 roku.

12.PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

W sprawach przedmiotu zamówienia oraz w sprawach proceduralnych informacji udzielać będzie Pani Anna Miłkowska - Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 5 w godz. 8.00-14.30 pod numerem tel. 054 28427 26 w.12 lub tel/fax 054 284 27 36.

 


Wybór najkorzystniejszej oferty  w 2012 roku

   Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 113  poz.759) zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę  w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na bieżącą dostawę 30.000 l oleju opałowego  w 2012 roku dla DPS w Rzeżewie złożył:

  TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. Baza Paliw 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 39,       który zaoferował olej opałowy w najniższej cenie brutto 3,97 zł za 1 litr,                            oferta otrzymała 100 pkt.
 
Ponadto informujemy, że w postępowaniu tym zostały złożone następujące oferty:
1) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  MARES Sp.  z o.o. ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek, które zaoferowało olej opałowy w cenie –  oferta otrzymała 99,75 pkt.
 
 
W postępowaniu tym nie zostały złożone oferty podlegające odrzuceniu.
Żaden z oferentów nie został wykluczony z postępowania o udzielenie tego zamówienia.
 
 
 

Jolanta Wiktorska
Dyrektor DPS w Rzeżewie
 

Wytworzył: Jolanta Wiktorska (29 września 2005)
Opublikował: Wiesław Kopyciński (29 września 2005, 18:02:49)

Ostatnia zmiana: Anna Miłkowska (18 marca 2014, 13:35:43)
Zmieniono: przeniesiono do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3466

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij