Ogłoszenie o naborze Zarząd Powiatu we Włocławku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego.

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Powiatu we Włocławku
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:AK.2110.10.2020
  • Nazwa jednostki zlecającej:Zarząd Powiatu we Włocławku
  • Wydział:Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego
  • Miejsce pracyCentrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego
  • StanowiskoDyrektor
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-09-02
  • Termin składania dokumentów2020-09-14
  • Sposób składania dokumentówosobiście, drogą pocztową
  • Miejsce składania dokumentówStarostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Dyrektora „CUW”” - do Sekretariatu Starosty Włocławskiego, pokój nr 35, w terminie do dnia 14 września 2020 r. do godz. 15:30.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) obywatelstwo polskie;
   b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   c) wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
   d) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych;
   h) nieposzlakowana opinia;
   i) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea)ukończone kursy/szkolenia przydatne do wykonywania zadań na stanowisku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego;
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) Kierowanie całością spraw Centrum i reprezentowanie jednostki na zewnątrz;
   2) Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
   3) Wykonywanie uprawnień pracodawcy i zwierzchnika służbowego wobec pracowników Centrum;
   4) Określenie pracownikom zakresu obowiązków służbowych i zakresu odpowiedzialności;
   5) Wykonywanie innych zadań, zleconych na podstawie stosownych upoważnień Rady, Zarządu lub Starosty;
   6) Określanie pracownikom zakresu obowiązków służbowych i zakresu odpowiedzialności;
   7) Zapewnianie przestrzegania prawa przez pracowników Centrum;
   8) Zwoływanie narad pracowników Centrum;
   9) Zwoływanie narad dyrektorów jednostek obsługiwanych, w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
   10) Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Centrum oraz organizowanie ich współpracy;
   11) Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi stanowiskami i komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań;
   12) Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
   13) Czuwanie nad tokiem, jakością i terminowością wykonywania zadań;
   14) Wydawanie z upoważnienia Rady decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
   15) Wykonywanie uchwał Rady i Zarządu Powiatu;
   16) Realizacja różnego rodzaju projektów unijnych oraz gminnych i zewnętrznych programów dedykowanych oświacie;
   17) Sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Centrum czynności kancelaryjnych;
   18) Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla dyrektora przez przepisy prawa.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatówPan Paweł Małas, zam. WIeniec
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku przeprowadzonego naboru Pan Paweł Małas, zam. Wieniec uzyskał najwyższą ilość punktów za wymagania niezbędne, dodatkowe oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat wykazał się dużą wiedzą w zakresie objętym
   w ogłoszeniu o naborze. Posiada również dobrą znajomość przepisów prawa. Pan Paweł Małas zajął pierwsze miejsce w „Zbiorczym zestawieniu (nie więcej niż pięciu) najlepszych kandydatów.
   W związku z powyższym Zarząd Powiatu we Włocławku zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) podjął uchwałę nr 321/20 z dnia 30 września 2020r. w sprawie zatrudnienia Pana Pawła Małasa na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego, od dnia 1 października 2020 r.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian