Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek
tel. 54-230-46-12
fax: 54-230-46-71
e-mail: konsumenci[at]powiat[dot]wloclawski[dot]pl
Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów wykonuje Piotr Krygier.Godziny pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów:
poniedziałek , środa , czwartek – 7.30 – 15.30
wtorek – 7.30 – 17.00
piątek – 7.30 – 14.00

 

Przyjmowanie interesantów we wtorki i piątki odbywa się bez wcześniejszego uzgodnienia terminów przyjęcia. W pozostałe dni tygodnia prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia godziny przyjęcia. Przyjmowanie konsumentów bez uprzednich ustaleń terminów przyjęcia w pozostałe dni odbywa się w miarę możliwości.W uzasadnionych przypadkach, na wniosek konsumenta Rzecznik może wydłużyć godziny przyjmowania – w uzgodnionym dniu – po godz. 15.30.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania powiatu wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tj.:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
6) występowanie jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia;
7) występowanie do Prezesa UOKiK z zawiadomieniem dotyczącym podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
8) wytaczanie powództw w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za
niedozwolone;
9) występowanie do organów ściągania z zawiadomieniem o popełnieniu wykroczenia przez naruszające obowiązek udzielenia Rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia Rzecznika lub ustosunkowania się do uwag i opinii;
10) prowadzenie edukacji konsumenckiej;
11) sporządzanie sprawozdań z działalności powiatowego rzecznika konsumentów;
12) wykonywanie innych zadań określonych w regulaminie oraz wynikających dla tego stanowiska z zarządzeń oraz decyzji starosty

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian