STAROSTA WŁOCŁAWSKI OGŁASZA KONKURS KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WŁOCŁAWKU, UL. KAPITULNA 24.

STAROSTA WŁOCŁAWSKI OGŁASZA KONKURS KANDYDATÓW  NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WŁOCŁAWKU, UL. KAPITULNA 24.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:AK.2111.1.2021
  • Nazwa jednostki zlecającej:Powiatowy Urząd Pracy
  • Wydział:
  • Miejsce pracyPowiatowy Urząd Pracy we Włocławku, ul. Kapitulna 24, 87-800 Włocławek
  • StanowiskoDyrektor
  • Wymiar etatuPełen wymiar czasu pracy
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-03-01
  • Termin składania dokumentów2021-03-11
  • Sposób składania dokumentówOsobiście lub drogą pocztową
  • Miejsce składania dokumentówStarostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy” – do Sekretariatu Starosty Włocławskiego, pokój nr 35, w terminie do dnia 11 marca 2021 r. , do godz. 15:30.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe;
   b) co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
   c) jest obywatelem polskim,
   d) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
   e) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   f) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
   g) niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 289, ze zm.).
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: socjologia lub administracja lub prawo;
   2) ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego;
   3) doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi, przez okres co najmniej 3 lat;
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) kierowanie bieżącą działalnością PUP i reprezentowanie go na zewnątrz;
   2) pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników PUP;
   3) wytyczanie kierunków działania oraz organizacja pracy urzędu;
   4) realizacja zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
   5) planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy oraz innymi przeznaczonymi
   na aktywizację zawodową bezrobotnych i poszukujących pracy;
   6) planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP;
   7) pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym unijnych;
   8) zapewnienie realizacji zadań z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej;
   9) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę, między innymi powoływanie i odwoływanie zastępców dyrektorów PUP;
   10) wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych w zakresie realizacji powierzonych zadań;
   11) realizacja strategii, programów, uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, zarządzeń Starosty kształtujących politykę samorządu powiatowego na lokalnym rynku pracy;
   12) współpraca z Powiatową Radą Zatrudnienia, instytucjami i urzędami;
   13) składanie Radzie Powiatu oraz Powiatowej Radzie Rynku Pracy rocznych sprawozdań
   z realizacji „ Powiatowego programu zatrudniania oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy”;
   14) wydawanie regulaminów, zarządzeń, instrukcji, poleceń zgodnie z zakresem działania Urzędu;
   15) dbanie o właściwe warunki pracy oraz zabezpieczenie mienia PUP;
   16) wykonywanie innych zadań należących do tego stanowiska.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatówPani Anna Jackowska, zam. Włocławek
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku przeprowadzonego naboru Pani Anna Jackowska uzyskała ogółem 42 punkty na 46 punktów możliwych do osiągnięcia, co stanowi 91% za wymagania niezbędne, dodatkowe oraz rozmowę kwalifikacyjną.
   Pani Anna Jackowska wykazała się wysoką wiedzą w zakresie objętym w ogłoszeniu o naborze. Posiada również bardzo dobrą znajomość przepisów prawa.
   Informacja dotycząca powołania na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku zostanie opublikowana oddzielnym dokumentem w późniejszym terminie.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian