STAROSTA WŁOCŁAWSKI ogłasza nabór kandydatów na dwa wolne stanowisko urzędnicze Referentów w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28

STAROSTA WŁOCŁAWSKI ogłasza nabór kandydatów na dwa wolne stanowisko urzędnicze Referentów w Wydziale Finansowo-Księgowym
Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:AK.2110.12.2020
  • Nazwa jednostki zlecającej:Starostwo Powiatowe we Włocławku
  • Wydział:Finansowo - Księgowy
  • Miejsce pracyStarostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  • StanowiskoReferent
  • Wymiar etatupełen wymiar czasu pracy
  • Ilość etatów2
  • Data ogłoszenia2020-10-21
  • Termin składania dokumentów2020-11-03
  • Sposób składania dokumentówosobiście lub drogą pocztową
  • Miejsce składania dokumentówStarostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale „FK”” - do Sekretariatu Starosty Włocławskiego, pokój nr 35, w terminie do dnia 3 listopada 2020 r. do godz. 17:00 .
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) obywatelstwo polskie;
   b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   c) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość;
   d) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) co najmniej 2-letni staż pracy w administracji publicznej;
   f) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) ukończone kursy/szkolenia przydatne do wykonywania zadań na stanowisku Referenta w Wydziale Finansowo-Księgowym.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu Włocławskiego,
   b) analiza planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych i przygotowywanie na ich podstawie projektu budżetu powiatu na dany rok budżetowy oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej,
   c) przygotowywanie na wniosek dysponentów projektów uchwał zarządu i rady powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
   d) sporządzanie informacji i sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu,
   e) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek organizacyjnych,
   f) przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych Powiatu Włocławskiego,
   g) sporządzanie przelewów środków finansowych z budżetu powiatu na konta poszczególnych powiatowych jednostek organizacyjnych i dochodów Skarbu Państwa,
   h) udział w realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej,
   i) prowadzenie rozliczeń w ramach scentralizowanego podatku VAT Powiatu Włocławskiego,
   j) wprowadzanie do BIP informacji dotyczących spraw Wydziału,
   k) ewidencjonowanie dowodów księgowych i prowadzenie rozrachunków dotyczących dochodów,
   l) bieżące informowanie merytorycznych komórek organizacyjnych o stanie należności wymagalnych,
   m) przygotowywanie tytułów wykonawczych, upomnień, wezwań do zapłaty,
   n) udział w przygotowaniu postępowań egzekucyjnych i windykacyjnych,
   o) przygotowywanie sprawozdań z wykonania dochodów Skarbu Państwa i dochodów Starostwa Powiatowego,
   p) przekazywanie dochodów na rachunek Powiatu ,
   q) wystawianie faktur VAT, not korygujących , not księgowych,
   r) prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT Starostwa Powiatowego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatów1. Pani Paulina Tybińkowska, zam. Włocławek;
   2. Pani Iwona Zielińska, zam. Włocławek
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku przeprowadzonego naboru Pani Paulina Tybińkowska, zam. Włocławek, uzyskała ogółem 29 punktów na 32 możliwych do osiągnięcia, co stanowi w przybliżeniu 91 % za wymagania niezbędne, dodatkowe oraz za II etap postępowania konkursowego. Natomiast Pani Iwona Zielińska, zam. Włocławek, uzyskała ogółem 28 punktów na 32 możliwych do osiągnięcia, co stanowi w przybliżeniu 88 % za wymagania niezbędne, dodatkowe oraz za II etap postępowania konkursowego. Kandydatki wykazały się wysokim poziomem wiedzy w zakresie ustaw objętych w ogłoszeniu o naborze. Posiadają również bardzo dobrą znajomość przepisów prawa.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian