STAROSTA WŁOCŁAWSKI ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Finansowo – Księgowym Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28

STAROSTA WŁOCŁAWSKI ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Finansowo – Księgowym Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:AK.2110.2.2021
  • Nazwa jednostki zlecającej:Starostwo Powiatowe we Włocławku
  • Wydział:Finansowo-Księgowy
  • Miejsce pracyStarostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  • StanowiskoInspektor
  • Wymiar etatuPełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-10-04
  • Termin składania dokumentów2021-10-15
  • Sposób składania dokumentówOsobiście lub drogą pocztową
  • Miejsce składania dokumentówStarostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale „FK”” - do Sekretariatu Starosty Włocławskiego, pokój nr 35, w terminie do dnia 15 października 2021r. do godz. 14:00 .
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1)obywatelstwo polskie;
   2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   3)wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
   4)nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   5)co najmniej 3 – letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
   6)cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) kursy/szkolenia przydatne do wykonywania zadań na stanowisku Inspektora w Wydziale Finansowo – Księgowym,
   2) umiejętność obsługi komputera i programów biurowych Word i Exel, oraz umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych: System BeSTi@ lub SJO BeSTi@, bankowość elektroniczna.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1)ewidencjonowanie dowodów księgowych dotyczących budżetu powiatu na kontach syntetycznych i analitycznych zgodnie z obowiązującym planem kont dla budżetu powiatu i obowiązującą klasyfikacją budżetową,
   2)sporządzanie w terminie bilansu z wykonania budżetu powiatu, łącznego bilansu jednostek budżetowych oraz skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego,
   3)prawidłowe, zgodne z ewidencją księgową i terminowe sporządzanie wszelkich sprawozdań finansowych z wykonania budżetu powiatu i Skarbu Państwa,
   4)terminowe przekazywanie dochodów Skarbu Państwa na rachunek Urzędu Wojewódzkiego ,
   5)sporządzanie przelewów środków finansowych z budżetu powiatu na konta poszczególnych powiatowych jednostek organizacyjnych i starostwa zapewniając terminową realizacje zaplanowanych wydatków,
   6)nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych pozyskiwanych przez powiat na finansowanie projektów ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności,
   7)naliczanie miesięcznych kwot dotacji celowych należnych budżetowi powiatu na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej oraz ustalanie na tej podstawie miesięcznych wysokości środków finansowych należnych poszczególnym domom pomocy społecznej,
   8)bieżące rozliczanie spływu należnych budżetowi powiatu dotacji od innych samorządów powiatowych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego
   9)bieżące rozliczanie spływu należnych budżetowi powiatu subwencji,
   10)przygotowywanie projektu budżetu powiatu na dany rok budżetowy oraz wieloletniej prognozy finansowej,
   11)przygotowywanie na wniosek dysponentów projektów uchwał zarządu i rady powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
   12)informowanie powiatowych jednostek organizacyjnych o kwotach dochodów
   i wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej, uchwale budżetowej oraz uchwałach zmieniających budżet powiatu- do ich realizacji,
   13)wprowadzanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz budżetów podległych jednostek organizacyjnych - wynikających z uchwał rady i zarządu powiatu,
   14)terminowe sporządzanie kwartalnych informacji z wykonania budżetu powiatu,
   15)sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków przez powiatowe jednostki organizacyjne, a w przypadku ujawnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, przygotowywanie projektów zawiadomień właściwego rzecznika dyscypliny o takich okolicznościach,
   16)przygotowywanie w terminie informacji oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu oraz wieloletniej prognozy finansowej,
   17)przygotowywanie propozycji podziału środków finansowych wpływających na konto budżetu powiatu pomiędzy poszczególne powiatowe jednostki organizacyjne,
   18)analiza planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych pod względem formalnym i rachunkowym,
   19)opracowywanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacja tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
   20)opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących projektów uchwał rady i zarządu dotyczących w szczególności: budżetu, finansów,
   21)opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych dotyczących obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie opracowywania zasad, udzielania i rozliczania podmiotom zewnętrznym dotacji z budżetu powiatu,
   22)prowadzenie spraw związanych z organizacją ochrony tajemnicy skarbowej oraz przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
   23)udział w realizacji zadań w zakresie planowania i realizacji kontroli zarządczej poprzez planowanie oraz wykonywanie kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz komórkach organizacyjnych starostwa zgodnie z zasadami
   i w zakresie określonym przez starostę,
   24)prowadzenie kontroli sprawdzających z wykonania zaleceń pokontrolnych w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz w starostwie;
   25)dokonywanie kontroli na zlecenie rady oraz ewentualne uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną;
   26)sporządzanie informacji, ocen i analiz z zakresu kontroli dla potrzeb Regionalnej Izby Obrachunkowej, rady i zarządu,
   27)współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową w tym sporządzanie wniosków o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych i innymi organami kontrolnymi;
   28)przygotowywania projektów zawiadomień właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych w przypadkach ujawnienia takich okoliczności;
   30)realizacja innych zadań powierzonych przez Skarbnika Powiatu należących w świetle regulaminu starostwa do właściwości Wydziału Finansowo – Księgowego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatówPani Aleksandra Szczęsny
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku przeprowadzonego naboru Pani Aleksandra Szczęsny, zam. Włocławek, uzyskała ogółem 29 punktów na 33 możliwych do osiągnięcia, co stanowi w przybliżeniu 87,9 % za wymagania niezbędne, dodatkowe oraz za II etap postępowania konkursowego. Pani Aleksandra Szczęsny wykazała się wysokim poziomem wiedzy w zakresie ustaw objętych w ogłoszeniu o naborze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian