STAROSTA WŁOCŁAWSKI ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28

STAROSTA WŁOCŁAWSKI

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Referenta w Wydziale Finansowo – Księgowym Starostwa Powiatowego
we Włocławku, ul. Cyganka 28

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:AK.2110.9.2020
  • Nazwa jednostki zlecającej:Starostwo Powiatowe we Włocławku
  • Wydział:Wydział Finansowo - Księgowy
  • Miejsce pracyStarostwo Powiatowe we Włocławku
  • StanowiskoReferent
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-09-02
  • Termin składania dokumentów2020-09-14
  • Sposób składania dokumentówosobiście lub drogą pocztową
  • Miejsce składania dokumentówStarostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale „FK”” - do Sekretariatu Starosty Włocławskiego, pokój nr 35, w terminie do dnia 14 września 2020 r. do godz. 15:30 .
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) obywatelstwo polskie;
   b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   c) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku administracja lub finanse i rachunkowość;
   d) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) co najmniej 2-letni staż pracy w administracji publicznej;
   f) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea)ukończone kursy/szkolenia przydatne do wykonywania zadań na stanowisku Referenta w Wydziale Finansowo-Księgowym
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych),
   2) wprowadzanie danych do systemu kadrowo - płacowego
   3) prawidłowe naliczanie i terminowe dokonywanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników starostwa,
   4) prawidłowe obliczenie i terminowe dokonywanie rozliczeń składek z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu pracy i PPK,
   5) sporządzanie deklaracji i raportów ZUS i terminowe przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pracownikom
   6) prawidłowe naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych:
   - od wynagrodzeń
   - od umów zleceń i dzieło
   7) sporządzanie deklaracji podatkowych na wszystkich obowiązujących Starostwo Powiatowe drukach wraz ze składaniem na nich podpisu jako osoba odpowiedzialna
   za treść informacji i terminowe ich składanie w Urzędzie Skarbowym,
   8) wystawianie pracownikom zaświadczeń o zarobkach, zaświadczeń dla celów emerytalno – rentowych i innych,
   9) sporządzanie kart wynagrodzeń.
   10) rozliczanie umów zleceń i dzieło oraz sporządzanie w tym zakresie deklaracji podatkowych,
   11) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny,
   12) udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organy kontrolne,
   13) sporządzanie okresowych analiz z wykonania budżetu starostwa – w zakresie wykonania funduszu płac wynagrodzeń i pochodnych,
   14) przygotowywanie i rozliczanie wniosków o refundację do PUP,
   15) przygotowanie i rozliczenie potrąceń dotyczących ubezpieczenia na życie, potrąceń komorniczych, za wyjścia prywatne i pożyczek z ZFŚS,
   16) prawidłowe naliczanie i terminowe dokonywanie wypłat diet radnych na podstawie wykazów obecności sporządzanych przez inne komórki organizacyjne właściwe
   w sprawach obsługi rady i zarządu,
   17) sprawdzanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków pod względem formalno – rachunkowym,
   18) bieżące regulowanie zobowiązań Starostwa Powiatowego wobec kontrahentów,
   19) prowadzenie ewidencji dokumentów finansowych – księgowych wpływających do starostwa – według zasad i w sposób określony w przepisach prawa oraz wewnętrznych zarządzeniach starosty,
   20) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
   21) rozliczanie kosztów podróży służbowych,
   22) sporządzenie deklaracji vat dla starostwa
   23) ustalenie prewspółczynnika VAT dla starostwa.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatówPani Kamila Ostrowska, zamieszkała: Włocławek
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku przeprowadzonego naboru Pani Kamila Ostrowska, zam. Włocławek, uzyskała ogółem 29 punktów na 32 możliwych do osiągnięcia, co stanowi w przybliżeniu 90,6 % za wymagania niezbędne, dodatkowe oraz za II etap postępowania konkursowego.
   Pani Kamila Ostrowska wykazała się wysokim poziomem wiedzy w zakresie ustaw objętych w ogłoszeniu o naborze. Posiada również bardzo dobrą znajomość przepisów prawa.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian