STAROSTA WŁOCŁAWSKI ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Stodólna 68

STAROSTA WŁOCŁAWSKI ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Stodólna 68

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:AK.2120.15.2020
  • Nazwa jednostki zlecającej:Starostwo Powiatowe we Włocławku
  • Wydział:Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  • Miejsce pracyStarostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Stodólna 68, 87-800 Włocławek
  • StanowiskoReferent
  • Wymiar etatuPełen wymiar czasu pracy
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-10-21
  • Termin składania dokumentów2020-11-03
  • Sposób składania dokumentówosobiście lub drogą pocztową
  • Miejsce składania dokumentówStarostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale „GGN”” - do Sekretariatu Starosty Włocławskiego, pokój nr 35, w terminie do dnia 3 listopada 2020 r. do godz. 17:00 .
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea)obywatelstwo polskie;
   b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   c)wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
   d)nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e)co najmniej 2-letni staż pracy w administracji publicznej;
   f)cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1)Wykonywanie i wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
   2)Udzielanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków na wniosek osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dla potrzeb prowadzonych postępowań egzekucyjnych, sądowych, wieczysto-księgowych, gospodarki gminnym zasobem nieruchomości oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości.
   3)Wyliczanie opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wystawianie oraz wysyłanie na wskazany adres dokumentu obliczenia opłaty.

  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatówPani Joanna Bilińska, zam. Choceń
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku przeprowadzonego naboru Pani Joanna Bilińska, zam. Choceń, uzyskała ogółem 29 punktów na 32 możliwych do osiągnięcia, co stanowi w przybliżeniu 91 % za wymagania niezbędne, dodatkowe oraz za II etap postępowania konkursowego. Pani Joanna Bilińska wykazała się wysokim poziomem wiedzy w zakresie ustaw objętych w ogłoszeniu o naborze. Posiada również bardzo dobrą znajomość przepisów prawa.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian