STAROSTA WŁOCŁAWSKI ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Realizacji Projektów i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28

STAROSTA WŁOCŁAWSKI ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Realizacji Projektów i Funduszy Zewnętrznych
Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:AK.2110.13.2020
  • Nazwa jednostki zlecającej:Starostwo Powiatowe we Włocławku
  • Wydział:Realizacji Projektów i Funduszy Zewnętrznych
  • Miejsce pracyStarostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  • Stanowiskoreferent
  • Wymiar etatupełen wymiar czasu pracy
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-10-21
  • Termin składania dokumentów2020-11-03
  • Sposób składania dokumentówosobiście lub drogą pocztową
  • Miejsce składania dokumentówStarostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale „PRO”” - do Sekretariatu Starosty Włocławskiego, pokój nr 35, w terminie do dnia 3 listopada 2020 r. do godz. 17:00 .
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) obywatelstwo polskie;
   b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   c) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku budownictwo;
   d) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) co najmniej 12 - miesięczne doświadczenie zawodowe;
   f) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) kursy/szkolenia przydatne do wykonywania zadań na stanowisku Referenta w Wydziale Realizacji Projektów i Funduszy Zewnętrznych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) sporządzanie analiz, informacji i opracowań dotyczących działalności inwestycyjnej i remontowej powiatu;
   2) udział w przygotowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadań inwestycyjnych prowadzonych przez powiat;
   3) udział w pracach na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizacje zadań inwestycyjnych;
   4) bieżące monitorowanie zagadnień w zakresie związanym z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji (przepisy prawa, informacje zamieszczane na stronach internetowych, komentarze, literatura specjalistyczna);
   5) monitorowanie realizacji budżetu powiatu w części dotyczącej finansowania realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz prowadzenie sprawozdawczości rzeczowo – finansowej w tym zakresie;
   6) prowadzenie spraw związanych z udziałem powiatu w programach i innych przedsięwzięciach dotyczących wdrażania modelu partnerstwa lokalnego;
   7) przygotowywanie warunków i realizacja przedsięwzięć publiczno – prywatnych z udziałem powiatu;
   8) sporządzanie analiz, informacji i opracowań dotyczących działalności inwestycyjnej i remontowej powiatu;
   9) inicjowanie i prowadzenie, we współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi, prac związanych z przygotowaniem do realizacji przez powiat inwestycji i remontów;
   10) przygotowywanie organizacyjne i dokumentacyjne inwestycji i remontów w zakresie zadań ustalonych przez radę i zarząd powiatu, a w szczególności:
   a)udzielania inwestorom (kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu) pomocy w uzyskiwaniu stosownych, wymaganych przepisami, decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i właściwego prowadzenia procesu inwestycyjnego;
   b)udział w sprawozdaniu i odbiorze przez inwestorów dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
   c)udział w przekazaniu przygotowanego zadania inwestycyjnego do realizacji.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatówPan Jakub Kowalski, zam. Rakutowo
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku przeprowadzonego naboru Pan Jakub Kowalski, zam. Rakutowo, uzyskał ogółem 28 punktów na 32 możliwych do osiągnięcia, co stanowi w przybliżeniu 88 % za wymagania niezbędne, dodatkowe oraz za II etap postępowania konkursowego. Pan Jakub Kowalski wykazał się wysokim poziomem wiedzy w zakresie ustaw objętych w ogłoszeniu o naborze. Posiada również dobrą znajomość przepisów prawa.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian