STAROSTA WŁOCŁAWSKI ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28

STAROSTA WŁOCŁAWSKI ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa
Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganka 28

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:AK.2110.11.2020
  • Nazwa jednostki zlecającej:Starostwo Powiatowe we Włocławku
  • Wydział:Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa
  • Miejsce pracyStarostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87 - 800 Włocławek
  • StanowiskoReferent
  • Wymiar etatupełen wymiar czasu pracy
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-10-21
  • Termin składania dokumentów2020-11-03
  • Sposób składania dokumentówosobiście lub drogą pocztową
  • Miejsce składania dokumentówStarostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale „ZAB”” - do Sekretariatu Starosty Włocławskiego, pokój nr 35, w terminie do dnia 3 listopada 2020 r. do godz. 17:00 .
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) obywatelstwo polskie;
   b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   c) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku administracja lub ukończone studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej;
   d) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) co najmniej 2-letni staż pracy w administracji publicznej;
   f) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) ukończone kursy/szkolenia przydatne do wykonywania zadań na stanowisku Referenta w Wydziale Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. instruowanie pracowników komórek organizacyjnych starostwa w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją,
   2. przejmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych na podstawie poprawnie sporządzonych spisów zdawczo-odbiorczych,
   3. przechowywanie przejętych akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczenie,
   4. porządkowanie (w razie potrzeby) akt niewłaściwie opracowanych,
   5. prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego,
   6. udostępnianie dokumentacji z archiwum zakładowego,
   7. wycofywanie akt z ewidencji archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
   8. prowadzenie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już upłynął,
   9. przygotowywanie do przekazania i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum zakładowego,
   10. sporządzenie sprawozdań rocznych z działalności archiwum,
   11. współpraca z właściwym archiwum państwowym,
   12. prowadzenie innych czynności archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i zarządzeniami starosty,
   13. obsługa kancelaryjna komórki radców prawnych,
   14. sporządzanie podstawowych pism procesowych związanych z dochodzeniem należności skarbu państwa,
   15. rozliczanie kosztów postepowań sądowych prowadzonych przez komórkę radców prawnych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy
  • Lista wybranych kandydatówPani Anna Dąbrzalska, zam. Koniec
  • Uzasadnienie wyboruW wyniku przeprowadzonego naboru Pani Anna Dąbrzalska, zam. Koniec, uzyskała ogółem 30 punktów na 32 możliwych do osiągnięcia, co stanowi w przybliżeniu 94 % za wymagania niezbędne, dodatkowe oraz za II etap postępowania konkursowego. Pani Anna Dąbrzalska wykazała się wysokim poziomem wiedzy w zakresie ustaw objętych w ogłoszeniu o naborze. Posiada również bardzo dobrą znajomość przepisów prawa.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian