Referat Zamówień Publicznych

Referat Zamówień Publicznych
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławeke-mail: starostwo[at]powiat[dot]wloclawski[dot]pl
tel. 54 230-46-44; 54 230-46-45
fax. 54 230-46-71

Referat Zamówień Publicznych realizuje zadania dotyczące zamówień
publicznych w zakresie wynikającym z regulaminu oraz uchwał rady powiatu i zarządu powiatu w tym sprawach organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych.

Do podstawowego zakresu zadań Referatu należy w szczególności:

1) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielaniem zamówień publicznych na dostawy, usługi, usługi społeczne i roboty budowlane realizowane na potrzeby starostwa oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie, jakim starostwo prowadzi w tym zakresie wspólną obsługę tych jednostek na podstawie odpowiednich uchwał rady w sprawach organizacji obsługi jednostek organizacyjnych powiatu, w tym w szczególności realizowanie zadań polegających na:
a) wskazywaniu właściwych trybów postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
b) opracowywaniu niezbędnych dokumentów, wniosków i projektów uchwał zarządu, zarządzeń starosty m.in. o: wszczęciu postępowania, powołaniu komisji
przetargowej, unieważnieniu postępowania, zatwierdzeniu wyniku postępowania, informacji o wyniku postępowania, ogłoszenia o zamówieniu i o udzieleniu zamówienia,
c) udziale w pracach komisji przetargowych, w zakresie określonym w regulaminie udzielania zamówień publicznych obowiązującym w urzędzie,
d) weryfikacji przedmiotu zamówienia pod kątem ustawy – Prawo zamówień
publicznych,
e) weryfikowanie wartości przedmiotu zamówienia w zakresie zgodności z przepisami w zakresie zamówień publicznych,
f) opracowywaniu projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przy współpracy komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych
odpowiedzialnych w tym zakresie za stronę merytoryczną przedmiotu zamówienia,
g) opracowywaniu przy współpracy z komórkami organizacyjnymi starostwa m.in: zaproszeń do udziału w postępowaniu, zaproszeń do składania ofert, zaproszeń do negocjacji,
h) porozumiewaniu się z wykonawcami w celu wyjaśniania wątpliwości i zapytań do SIWZ w zakresie procedury przetargowej w trakcie trwania postępowania oraz zwracanie się do wykonawców w celu uzupełnienia brakujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez nich warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
i) przygotowywaniu projektów odpowiedzi na zapytania oraz informacje o niezgodnych z przepisami ustawy czynnościach podjętych przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do których był on zobowiązany, wnoszone przez wykonawców,
j) otwieraniu oraz ocenie ofert dokonywanej pod kątem wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty,
k) przedstawianiu kierownikowi zamawiającego lub osobom upoważnionym propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania,
l) informowaniu wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach
odrzuconych oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania,
m) wnioskowaniu do Wydziału Finansowo-Księgowego o zwrot lub zatrzymanie
wadium wniesionego w formie pieniężnej, przeprowadzaniu procedury zatrzymania wadium wniesionego w innej formie,
n) współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Publikacji Unii
Europejskiej, w zakresie publikacji wstępnych ogłoszeń informacyjnych o
planowanych zamówieniach, ogłoszeń o zamówieniach, o zamiarze zawarcia umów oraz o udzieleniu zamówień,
o) przygotowywaniu wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawach, w których wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
p) przekazywaniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych dokumentacji, informacji oraz zawiadomień wymaganych przepisami,
q) wykonywaniu czynności związanych z kontrolą udzielania zamówień prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
2) prowadzenie kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych samodzielnie przez jednostki organizacyjne powiatu oraz inne komórki organizacyjne w starostwie w zakresie przestrzegania obowiązujących procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznych aktów normatywnych;
3) podejmowanie czynności w procesie odwoławczym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
4) sporządzanie planów zamówień publicznych;
5) oprowadzenie rejestru zamówień publicznych postępowań realizowanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
6) sporządzanie informacji dotyczących udzielonych zamówień publicznych według bieżących potrzeb zamawiającego;
7) przekazywanie do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdań o udzielonych
zamówieniach publicznych w urzędzie oraz innych rejestrów wymaganych przepisami prawa;
8) opracowywanie oraz aktualizacja wewnętrznych regulacji dotyczących udzielania zamówień publicznych;
9) udzielanie wyjaśnień i informacji pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie postępowań realizowanych z budżetu komórek organizacyjnych urzędu;
10) opracowywanie innych informacji wymaganych przepisami prawa z zakresu zamówień publicznych, uchwałami organów powiatu lub zarządzeniami starosty;
11) inicjowanie postępowań w sprawie wspólnych zamówień dla jednostek organizacyjnych powiatu, tworzeniem grup zakupowych;
12) wykonywanie innych zadań określonych w regulaminie oraz wynikających dla referatu z zarządzeń i decyzji starosty

Informacje

Rejestr zmian