ZP.272.1.11.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 – etap I”

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Powiat Włocławski
  • Tryb zamówienia publicznego Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp)
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 30.08.2021
  • Data składania ofert 09.09.2021
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 09.09.2021
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP/5w620jeyrt/SkrytkaESP i udostępnionego również na miniPortalu.
  • Numer UZP/TED 2021/BZP 00163847/01
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian