Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄD POWIATU WE WŁOCŁAWKU ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Zacisze” z siedzibą w Nasiegniewie, 87-811 Fabianki jako jednostki obsługującej Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Zakątek” z siedzibą w Nasiegniewie, 87-811 Fabianki.

Status ogłoszenia o naborze:
Przed terminem składania dokumentów
Numer ogłoszenia:
AK.2111.1.2023
Nazwa jednostki zlecającej:
-
Wydział:
Miejsce pracy:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zacisze” z siedzibą w Nasiegniewie, 87-811 Fabianki; Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek” z siedzibą w Nasiegniewie, 87-811 Fabianki.
Stanowisko:
Dyrektor
Wymiar etatu:
pełen wymiar
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
15-11-2023
Termin składania dokumentów:
04-12-2023
Sposób składania dokumentów:
osobiście lub drogą pocztową
Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, z dop. na kopercie „Nabór na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowaczej w Nasiegniewie” – do Sekretariatu Starosty, pokój nr 35, w terminie do dnia 4 grudnia 2023 r. do godziny 15:30.
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:
a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie
lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;
3) posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną;
4) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
8) jest zdolny do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji;
9) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
10) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
1) kursy, szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną;
2) przedłożenie zwięzłego opisu koncepcji funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Zacisze” z siedzibą w Nasiegniewie, 87-811 Fabianki jako jednostki obsługującej Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Zakątek” z siedzibą w Nasiegniewie, 87-811 Fabianki.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
1) Do obowiązków Dyrektora placówki, która zapewnia wspólną obsługę, należy jednocześnie kierowanie Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Zakątek” w Nasiegniewie, przy pomocy wyznaczonego wychowawcy.
2) Do podstawowych zadań dyrektora należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącymi sprawami Placówki;
b) ustalanie organizacji i zasad pracy;
c) nadzorowanie realizacji budżetu;
d) nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy;
e) sprawowanie nadzoru merytorycznego i kontroli prawidłowej realizacji zadań przez podległych pracowników;
f) zapewnienie dzieciom odpowiednich standardów opiekuńczych i wychowawczych;
g) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa;
h) kształtowanie odpowiedniej atmosfery w Placówce;
i) zapewnienie właściwych warunków bhp i ppoż.;
j) przestrzeganie dyscypliny pracy;
k) realizowanie powierzonych mu do wykonania uchwał organów Powiatu oraz zarządzeń Starosty;
l) podejmowanie odpowiednich przedsięwzięć wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Lista wybranych kandydatów:
-
Uzasadnienie wyboru:
-

DOCKlauzula informacyjna w procesie rekrutacji na Dyrektora POW Zacisze.doc (330,50KB)
PDFKlauzula informacyjna w procesie rekrutacji na Dyrektora POW Zacisze.pdf (140,44KB)
PDFKWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.pdf (85,62KB)
DOCXKWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.docx (13,18KB)
DOCXZałącznik nr 2 do uchwały.docx (23,02KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego