Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: bip.wloclawski.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2019-01-01.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-08-31.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter poglądowy i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Rejmak, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 230 46 05 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 

Raport o dostępności

deklaracja.pdf - data dodania: 2024-06-04 16:32:43

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-31.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Adam Rejmak, naczelnikzab@powiat.wloclawski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 230 46 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

87-800 Włocławek, Cyganka 28
Tel.: +48542304600
Faks: +48542304671
E-mail:
Strona internetowa: WWW.WLOCLAWSKI.PL

Dostępność architektoniczna

Opis budynku

Siedziba Starostwa Powiatowego na ulicy Cyganka 28 mieści się w budynku znajdującym się pod ścisłym nadzorem konserwatorskim, co niestety w pewnym stopniu ogranicza możliwości przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drugi budynek urzędu jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Siedziba znajduje się na ulicy Stodólna 68

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Cyganka 28. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona. Przed drzwiami głównymi, od ulicy znajdują się 2 stopniowe schody. Wszystkie znajdujące się w budynku schody zostały wyposażone w poręcz. Wejście stanowią jednoskrzydłowe drzwi o szerokości powyżej 100 cm

Stodólna 68. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona. Przed budynkiem oraz za budynkiem, znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Siedziba Starostwa przy ulicy  Cyganka 28 jest budynkiem pięciopiętrowym. Budynek nie posiada podnośników. Na piętro prowadzą schody. W budynku brak jest windy.

Siedziba Starostwa przy ulicy  Stodólnej 68 jest budynkiem trzypiętrowym, dostęp na wyższe kondygnacje możliwy jest za pomocą windy, która usytuowana jest w budynki i przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Windą można dojechać do drugiego  piętra. Budynek nie posiada podnośników.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Starostwa, jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Starostwie przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Starostwie. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Starostwo, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Ułatwienia

Strona internetowa urzędu jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące: Strona została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. i oferuje obsługę wersji o zwiększonej dostępności, która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. W nagłówku strony można wybrać następujące funkcje: rodzaje kontrastu,

kontrast_deklaracja dostępności.png

 • C1 -czarno-żółty
 • C2 -żółto-czarny
 • C3 - czarno- biały
 • C4 - biało - czarny

rozmiar czcionki,

rozmiar czcionki_deklaracja dostepności.png

 • A - domyślna czcionka
 • A++ średnia czcionka
 • A+++ duża czcionka

odstępy między znakami oraz wierszami.

odstępy interlinie_deklaracja dostepności.png

 • Zmień odstęp między literami
 • zmień interlinie

Funkcja Czytaj odnośniki włącza elektronicznego lektora, który czyta poszczególne odnośniki na stronie poprzez wskazanie kursorem myszki lub poprzez skrót klawiszowy. Po wyświetleniu żądanej podstrony przycisk Czytaj tekst włącza elektronicznego lektora, który czyta treść podstrony. Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego