Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 07 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO

 

z dnia 07 lutego  2024 r.

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tekst jedn. (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 49, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu na wniosek z dnia 12 stycznia 2024 r. skorygowany w dniu 05 lutego 2024 r. inwestora  BURMISTRZA  IZBICY  KUJAWSKIEJ,  działającego przez pełnomocnika pana Tomasza Sulerzyckiego,

 

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 

 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 191263C w miejscowości Śmieły”, od km 0+000 do km 0+929,

na działkach o numerach ewidencyjnych: 1/2 (1/3, 1/4), 2 (2/1, 2/2), 3 (3/1, 3/2), 44, 76 (76/1, 76/2), 78, 83 (83/1, 83/2), 84 (84/1, 84/2), 85 (85/1, 85/2), 86 (86/1, 86/2), 87 (87/1, 87/2), 88 (88/1, 88/2), 89 (89/1, 89/2), 90/1 (90/5, 90/6), 90/2 (90/3, 90/4), 91, w obrębie ewidencyjnym Śmieły, gmina Izbica Kujawska.

 

Przed nawiasem podano nr działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale, gdzie pogrubioną czcionką oznaczono działkę przeznaczoną pod drogę.

 

Jednocześnie informuję, że:

 

 • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 162) z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisówo gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;

 

 • zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 162) Starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń:
 • w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włocławku,
 • w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Izbica Kujawska,
 • na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włocławku,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Izbicy Kujawskiej,
 • w prasie lokalnej,

 

 • strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Stodólna 68, w pokoju nr 109, w godzinach pracy urzędu, telefon(54) 230-46-20;

 

 • stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie trwania w każdym jego stadium;

 

 • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 KPA;

 

 • stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;

 

 • zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

znak: BUD.6740.1.22.2024.DU

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie wywieszono w terminie od ………………….…….….….. do ………………….…….….…..

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Inwestor – Burmistrz Izbicy Kujawskiej

w imieniu którego działa pełnomocnik – pan Tomasz Sulerzycki    – 1 egz.

 1. Urząd Miasta Izbica Kujawska

(do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni)                      – 2 egz.

 1. Starostwo Powiatowe we Włocławku– 2 egz.

(do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni)

 1.  

 

 

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

 

………………………………

(podpis osoby upoważnionej)PDFSKM_554e24021317410.pdf (606,73KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego